ομιλος τραπεζας πειραιως


Κατανοώντας τα Ελληνικά Spread Ομολόγων: Μια Εναλλακτική Προσέγγιση

Από το ξέσπασμα της χρηματοοικονομικής κρίσης το 2008 και ιδιαίτερα μετά την κλιμάκωση της ελληνικής κρίσης το 2010, τόσο οι ακαδημαϊκοί όσο και οι οικονομικοί αναλυτές έχουν καταβάλει πολλές προσπάθειες για να διερευνήσουν τη συμπεριφορά των αποδόσεων των ελληνικών και περιφερειακών ευρωπαϊκών οικονομιών έναντι των αντίστοιχων γερμανικών αποδόσεων. Στην παρούσα ανάλυση, επανεξετάζουμε το ζήτημα της συμπεριφοράς, της τιμολόγησης και της διαχείρισης κινδύνων των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (GGBs) και προσπαθούμε να επιλύσουμε μια σειρά από ανεπίλυτα ζητήματα.

Η πρόσθετη συμβολή μας στην ήδη υπάρχουσα έρευνα στην συγκεκριμένη θεματική είναι διττή:

  1. Πρώτον, κατασκευάζουμε τα μοντέλα μας χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία παλινδρόμησης ποσοστημορίων (Quantile Regression) αντί της συνήθους μεθόδου παλινδρόμησης ελαχίστων τετραγώνων. Η παλινδρόμηση ποσοστημορίων προσφέρει μια σειρά από πλεονεκτήματα έναντι των πιο παραδοσιακών μεθόδων, το σημαντικότερο από τα οποία είναι ότι επιτρέπει διαφορετικούς παράγοντες με διαφορετικό βαθμό ευαισθησίας στην επίδραση της αναμενόμενης εξέλιξης των ελληνικών ομολογιακών spread. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία στην περίπτωση της Ελλάδας, καθώς τα ιστορικά spread κυμαίνονται από το χαμηλό των 9 μονάδων βάσης (μβ) έως το υψηλό των 3313 μβ.

  2. Δεύτερον, στον ορισμό των επεξηγηματικών μεταβλητών ακολουθούμε αυτό που ονομάζουμε «Αναλογία Συναλλαγματικών Ισοτιμιών» (FX Analogy), το οποίο απλά σημαίνει ότι όλες οι επεξηγηματικές μεταβλητές για τα ελληνικά ομόλογα εισέρχονται στο μοντέλο μας σε σύγκριση με τις αντίστοιχες τιμές τους για την γερμανική οικονομία.

Στόχος της έρευνάς μας είναι να ενισχύσουμε την κατανόησή μας για τη θεμελιώδη συμπεριφορά των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου τόσο πριν όσο και μετά την οικονομική κρίση στην Ελλάδα. Στην προσπάθεια μας αυτή ξεκινάμε με το να δώσουμε απαντήσεις σε μια σειρά θεμάτων σχετικά με τους βασικούς παράγοντες, τους κινδύνους, τις αποτιμήσεις και την χρησιμότητα του μοντέλου μας για τα spread των ελληνικών ομολόγων.

Σύμφωνα με την ανάλυσή μας, οι βασικοί ερμηνευτικοί παράγοντες των ελληνικών spread είναι το εύρος στις οικονομικές επιδόσεις και την ανταγωνιστικότητα μεταξύ της ελληνικής και γερμανικής οικονομίας, καθώς και οι διευρυμένες αποκλίσεις μεταξύ των δυο αναλογιών χρέους προς ΑΕΠ. Επιπλέον, η μετάδοση από τις εξελίξεις σε άλλες αγορές περιφερειακών ομολόγων είναι εμφανής, ιδίως σε περιόδους μεγάλων πιέσεων στις αγορές. Το μοντέλο μας δείχνει μια σημαντική διαφοροποίηση του μεγέθους και της κατεύθυνσης (πρόσημο) της επίδρασης των παραπάνω παραγόντων. Η οικονομική δραστηριότητα και η ανταγωνιστικότητα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην πιθανότητα μεσαίων και χαμηλών επιπέδων στα ελληνικά spread, ενώ η δημοσιονομική σταθερότητα και ιδιαίτερα τα spread της ευρωπαϊκής περιφέρειας έχουν αυξημένη σημασία για την πιθανότητα εμφάνισης υψηλών spread σε σχέση με τα εκάστοτε τρέχοντα επίπεδα.

Στην παρούσα συγκυρία, τα ελληνικά ομόλογα ευθυγραμμίζονται σε μεγάλο βαθμό με τα θεμελιώδη μεγέθη τους, αλλά ο Δείκτης Ανισορροπίας Αποτιμήσεων (Misalignment Index) προσδιορίζει περιόδους σημαντικών αποκλίσεων μεταξύ των καταγεγραμμένων spread και των θεμελιωδών τους μεγεθών, ενώ ο Δείκτης Ασυμμετρίας Κινδύνου (Balance of Risks) επισημαίνει περιόδους εξαιρετικά ασύμμετρων κινδύνων. Τέλος, παρουσιάζουμε πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μεθοδολογία μας για την παραγωγή ακριβέστερων εκτιμήσεων για την διαχείριση κινδύνου (Value-at-Risk) καθώς και μελλοντικών προβολών για τα ελληνικά spread υπό την προϋπόθεση διάφορων οικονομικών σεναρίων.