ομιλος τραπεζας πειραιως


Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων - 2ο 15νθημερο Απριλίου

Τα βασικά σημεία της ανακοίνωσης του Eurogroup στις 9 Μαΐου 2016:

Η Ελλάδα καλείται να εφαρμόσει ως μέρος των προαπαιτούμενων (prior actions) για την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης

 • Μέτρα ύψους 3% του ΑΕΠ έως το 2018 (π.χ. μεταρρύθμιση στο ασφαλιστικό και στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, μεταρρύθμιση του ΦΠΑ, μέτρα για το μισθολογικό κόστος στο δημόσιο).

 • Την νομοθέτηση ενός πρόσθετου μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για την υιοθέτηση μέτρων στην περίπτωση απόκλισης από τους στόχους πρωτογενούς πλεονάσματος (3,5% σε μεσοπρόθεσμη βάση). Εάν τα μέτρα που θα ληφθούν στο πλαίσιο αυτό είναι προσωρινού χαρακτήρα τότε με την κατάρτιση του προϋπολογισμού θα πρέπει να υιοθετηθούν διαρθρωτικά μέτρα μόνιμου χαρακτήρα και από την πλευρά των εσόδων. Μόνο εξαιρετικές περιπτώσεις με σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις θα μπορούν να εξαιρεθούν από το μηχανισμό, με τη σύμφωνη γνώμη των Θεσμών.

 • Την εφαρμογή της στρατηγικής των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Μέτρα ώστε να ανοίξει άμεσα η αγορά για την πώληση και αποπληρωμή των εξυπηρετούμενων και μη- εξυπηρετούμενων δανείων, με προσωρινή εξαίρεση τα μικρά δάνεια με ενέχυρο την πρώτη κατοικία.

 • Την ψήφιση του νόμου για την ίδρυση του Ελληνικού Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων και Επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένης μιας αρχικής μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων. Το εποπτικό συμβούλιο του Ταμείου θα διοριστεί τον Ιούνιο και το Ταμείο θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία το αργότερο τον Σεπτέμβριο


Αναφορικά με το δημόσιο χρέος

Θα αξιολογηθεί η βιωσιμότητα του χρέους μέσω ανάλυσης (DSA), σύμφωνα με το βασικό σενάριο ενώ οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες θα πρέπει να παραμείνουν σε μια βιώσιμη πορεία υπό τους προκαθορισμένους όρους του προγράμματος του ESM. Τo Εuroworking Group θα εισηγηθεί για τα θέματα του χρέους στο τακτικό Eurogroup στις 24 Μαΐου. Επιβεβαιώνεται ότι αποκλείεται το ονομαστικό κούρεμα του χρέους.

[Σημείωση: Στο πλαίσιο αυτό σημειώνεται ότι στην περίπτωση περιόδου χάριτος στην αποπληρωμή των τόκων αυτό δεν αποτελεί απομείωση καθώς θα κεφαλαιοποιούνται στο χρέος για αποπληρωμή τους στο μέλλον.].


Παράλληλα, θα εξεταστούν μέτρα:

 • Βραχυπρόθεσμα: οι δυνατότητες να βελτιστοποιηθεί η διαχείριση του χρέους στο πλαίσιο του προγράμματος

  [Σημείωση: Στο πλαίσιο αυτό σημειώνεται ότι στην περίπτωση περιόδου χάριτος στην αποπληρωμή των τόκων αυτό δεν αποτελεί απομείωση καθώς θα κεφαλαιοποιούνται στο χρέος για αποπληρωμή τους στο μέλλον.].


 • Μεσοπρόθεσμα: με στόχο την εφαρμογή αν κρίνεται αναγκαίο από το 2018, δηλαδή με το τέλος του προγράμματος του ESM και με την προϋπόθεση επιτυχούς εφαρμογής του. Το Euroworking Group θα διερευνήσει μέτρα όπως η μεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωμής και περίοδος χάριτος αλλά και τη χρήση των κερδών από SMP και ANFΑ

  [Σημείωση: τα κέρδη από SMP & ANFA εκτιμώνται περί τα €7,7 δισεκ.] • Μακροπρόθεσμα: υπό την προϋπόθεση της συμμόρφωσης με τους στόχους του πρωτογενούς πλεονάσματος, θα αξιολογήσει περαιτέρω το 2018 την ανάγκη για πιθανά πρόσθετα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες παραμένουν σε βιώσιμη πορεία.

  [Σημείωση: Στην έκθεση DSA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το καλοκαίρι του 2015 αναφέρεται ότι με βάση διακρατική ανάλυση το IMF συμπεραίνει (guidance note to staff] ότι για τη βιωσιμότητα του χρέους απαιτείται οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες να διατηρούνται σε επίπεδα χαμηλότερα του 15% του ΑΕΠ.]


Στο πλαίσιο αυτό σε ανακοίνωση του ο ESM σε συνέχεια συνέντευξης τύπου του K. Regling αναφέρεται ότι σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο κάποια ενδεχόμενα μέτρα που θα εξεταστούν είναι:

 • Η διατήρηση των επιτοκίων στα τρέχοντα επίπεδα.

  [Σημείωση: Στην έκθεση DSA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το καλοκαίρι του 2015 αναφέρεται ότι με βάση διακρατική ανάλυση το IMF συμπεραίνει (guidance note to staff] ότι για τη βιωσιμότητα του χρέους απαιτείται οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες να διατηρούνται σε επίπεδα χαμηλότερα του 15% του ΑΕΠ.] • Προκαθορισμός περιόδου αποπληρωμής των εκταμιεύσεων. Ο τρόπος αποπληρωμής της κάθε εκταμίευσης καθορίζεται ξεχωριστά με κριτήριο ότι η σταθμισμένη μέση διάρκεια είναι 32 χρόνια. Δυνατότητα επαναπροσδιορισμού βάσει των εκταμιεύσεων.

  [Σημείωση: οι 3 εκταμιεύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα 20/8/15: €13 δισεκ, 24/11/15: €2 δισεκ 23/12/15: €1 δισεκ. έχουν περίοδο αποπληρωμής 2034-2059.] • Πρόωρη αποπληρωμή δανείων με υψηλότερο επιτόκιο από το επιτόκιο που παρέχεται από τον ESM.

  [Σημείωση: ειδικότερα αυτό που προτείνεται είναι η μεταφορά χρέους από άλλους πιστωτές - όπως το IMF - στον ESM. Το υπόλοιπό κεφαλαίου προς αποπληρωμή στο IMF εκτιμάμε ότι ανέρχεται σε περίπου €13 δισεκ. και η περίοδος λήξης εκτείνεται μέχρι το 2024. Το επιτόκιο για το IMF είναι κυμαινόμενο 3m SDR με περιθώριο 200 μ.β. με 300 μ.β..]
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Eurogroup η εφαρμογή του πακέτου πολιτικής, η συμφωνία για το χρέος και οι επαρκείς διαβεβαιώσεις από τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς για τη χρηματοδότηση της χώρας αναμένεται να επιτρέψουν στο ΔΝΤ να συμμετάσχει στο πρόγραμμα.


Με την πλήρη εφαρμογή των προαπαιτούμενων από τις ελληνικές αρχές και ακολουθώντας τις εθνικές διαδικασίες, όπου είναι αναγκαίο, το Eurogroup θα στηρίξει την εκταμίευση της δεύτερης δόσης του προγράμματος του ESM.

[Σημείωση: με βάση το πρόγραμμα εκταμιεύσεων θα έπρεπε Νοέμβριο - Δεκέμβριο να είχαν εκταμιευθεί €5,7 δισεκ.].

Ηλίας Λεκκός
Group Chief Economist