ομιλος τραπεζας πειραιως

Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το ν. 3864/2010

Σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3864/2010, η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (η «Τράπεζα») ανακοινώνει, κατόπιν της από 09.09.2020 ληφθείσας σχετικής γνωστοποίησης, ότι το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει έμμεσα η εταιρεία Bienville Capital Management, LLC (ως εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων πελατών, συμπεριλαμβανομένων private funds) και ενσωματώνονται σε μετοχές κατήλθε στις 04.09.2020 του ελάχιστου ορίου του 5%. Η εν λόγω εταιρεία κατέχει έμμεσα, 21.621.182 δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές, ήτοι ποσοστό 4,97% επί του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας, εξαιρουμένων αυτών που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.).

Aθήνα, 09 Σεπτεμβρίου 2020