ομιλος τραπεζας πειραιως

Πληροφοριακό Σημείωμα (παρ.4.1.3.12 Κανονισμός ΧΑ)

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (εφεξής η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι το Πληροφοριακό Σημείωμα, σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.12 του  Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, που αφορά στη Διάσπαση της Τράπεζας με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητάς της και εισφορά του σε νέα εταιρεία που θα συσταθεί και θα λάβει άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος, σύμφωνα με τα άρθρα 16 του ν. 2515/1997 και 54 παρ. 3, 57 παρ. 3 και 59-74 του ν. 4601/2019, έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr) και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (https://www.piraeusbankgroup.com/el/).


Αθήνα, 20 Noεμβρίου 2020