ομιλος τραπεζας πειραιως

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Ενημερωτικό Δελτίο για τη δημόσια προσφορά νέων μετοχών από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και παραίτηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Η πρόσβαση που επιδιώκετε στο ηλεκτρονικό περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για ενημέρωση. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρακάτω ανακοίνωση, η οποία ταυτοχρόνως συνιστά και Δήλωσή σας, διότι αφορά όλους όσους επισκέπτονται αυτή την ιστοσελίδα.

Το ενημερωτικό δελτίο που δημοσιεύεται στην παρούσα ιστοσελίδα (στο εξής το «Ενημερωτικό Δελτίο») αφορά στη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα νέων κοινών ονομαστικών μετοχών (στο εξής οι «Προσφερόμενες Μετοχές») της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 Α.Ε. » ή «η Εταιρεία») λόγω αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με παραίτηση των παλαιών μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με την από 24.02.2014 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και την από 24.02.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (στο εξής η «Δημόσια Προσφορά»).

Το Ενημερωτικό Δελτίο έχει συνταχθεί σύμφωνα µε την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και το περιεχόμενό του έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 4η Μαρτίου 2014 μόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή από την Πέμπτη 6η Μαρτίου 2014 στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr).

Το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφοι 1 και 2 του Ν. 3401/2005, όπως ισχύει, σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Συμβούλου Έκδοσης Τράπεζα Πειραιώς (http://www.piraeusbankgroup.com), στην ιστοσελίδα της ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 Α.Ε. (http:// www.dikefalos1924.gr ). Επίσης, θα είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας και στα κατά τόπους καταστήματα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. εφόσον ζητηθεί.

Η παρουσίαση της Δημόσιας Προσφοράς και η διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου ή άλλων εγγράφων ή πληροφοριών, που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα, στην οποία παρέχεται πρόσβαση μέσω αυτής της εισόδου, ενδέχεται να απαγορεύεται ή να υπόκειται σε περιορισμούς σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία σε ορισμένες δικαιοδοσίες εκτός Ελλάδος, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του Καναδά, της Αυστραλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Νότιας Αφρικής, της Ιαπωνίας ή/και οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας στην οποία η Δημόσια Προσφορά δεν είναι σύμφωνη με την κατά περίπτωση εφαρμοστέα νομοθεσία της δικαιοδοσίας αυτής.

Η επικοινωνία μέσω της παρούσας ιστοσελίδας αφορά σε πληροφορίες για συναλλαγές οι οποίες στο πλαίσιο της Δημόσιας Προσφοράς, απαγορεύεται να πραγματοποιηθούν στις ως άνω δικαιοδοσίες.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα, δεν συνιστούν προσφορά ή πρόσκληση ή προτροπή για πώληση ή απόκτηση ή εγγραφή για την αγορά μετοχών ή για επένδυση καθ’ οιονδήποτε τρόπο στις μετοχές της εταιρίας «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ούτε βεβαίως επενδυτική συμβουλή σχετικά με τις μετοχές της Εταιρείας προς τις ως άνω δικαιοδοσίες.

Επομένως, το Ενημερωτικό Δελτίο απευθύνεται µόνο στην ελληνική αγορά, σύμφωνα µε το ελληνικό δίκαιο, δεν απευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, σε επενδυτές εκτός Ελλάδας ούτε αποτελεί προέκταση της Δημόσιας Προσφοράς εκτός Ελλάδας σε οποιοδήποτε κράτος όπου µία τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από το νόμο του. Συνεπώς, αντίγραφα του Ενημερωτικού Δελτίου δεν πρέπει και δεν πρόκειται να ταχυδρομηθούν ή να διανεμηθούν ή να αποσταλούν µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκτός Ελλάδος σε οποιοδήποτε κράτος, όπου μια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από το νόμο του.

Ειδικότερα, οι Προσφερόμενες Μετοχές δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τον Καναδά, την Αυστραλία, την Νότια Αφρική, την Ιαπωνία ή/και οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία στην οποία η Δημόσια Προσφορά δεν είναι σύμφωνη με την κατά περίπτωση εφαρμοστέα νομοθεσία της δικαιοδοσίας αυτής.

Σε περίπτωση που έχετε ανοίξει την παρούσα ιστοσελίδα και υπάγεστε στη σχετική νομοθεσία οποιασδήποτε εκ των ως άνω δικαιοδοσιών ή/και για οποιονδήποτε λόγο δε σας επιτρέπεται να διαβάσετε το ενημερωτικό υλικό σε αυτό το τμήμα της ιστοσελίδας ή σε κάθε περίπτωση έχετε αμφιβολία αναφορικά με το αν σας επιτρέπεται ή όχι να διαβάσετε αυτό το υλικό, σας παρακαλούμε να εγκαταλείψετε την παρούσα ιστοσελίδα, χρησιμοποιώντας την ένδειξη "Δεν αποδέχομαι τα ανωτέρω", όπως θα δείτε κατωτέρω.


ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Έχω διαβάσει και έχω κατανοήσει πλήρως τη "Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης" που αναγράφεται ανωτέρω. Κατανοώ ότι τα δικαιώματά μου ενδεχοµένως μπορεί να επηρεαστούν από τη νομοθεσία που διέπει το πρόσωπό μου και αποδέχομαι και δεσμεύομαι από τους σχετικούς όρους. Σε κάθε περίπτωση, δηλώνω ρητά και ανεπιφύλακτα ότι δεν εμπίπτω στις ανωτέρω απαγορεύσεις για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τον Καναδά, την Αυστραλία, την Νότια Αφρική, την Ιαπωνία ή/και οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία στην οποία απαγορεύεται η Δημόσια Προσφορά, μου επιτρέπεται δε να προχωρήσω και να διαβάσω τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα.