ομιλος τραπεζας πειραιως

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

«Η εταιρία “H.I.G. LUXEMBOURG HOLDINGS 46 S.à.r.l” (στο εξής ο “Προτείνων”) διενεργεί την παρούσα υποχρεωτική δημόσια πρόταση (στο εξής η “Δημόσια Πρόταση”) στους μετόχους της ελληνικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ”, και διακριτικό τίτλο “Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.” (στο εξής η “Εταιρία”), της οποίας οι μετοχές έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν. 3461/2006 “Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις” (στο εξής ο “Νόμος”) και απευθύνεται μόνο προς πρόσωπα τα οποία μπορούν να την αποδεχθούν νόμιμα.

Ειδικότερα, το εγκεκριμένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 26/08/2014 πληροφοριακό δελτίο της Δημόσιας Πρότασης (στο εξής το “Πληροφοριακό Δελτίο”) δεν αποτελεί πρόταση για αγορά μετοχών της Εταιρίας και ούτε απευθύνεται άμεσα ή έμμεσα, σε πρόσωπα νομικά ή φυσικά σε καμία άλλη δικαιοδοσία εκτός της Ελληνικής Επικράτειας όπου η πραγματοποίηση μιας τέτοιας πρότασης ή η ταχυδρόμηση / διανομή του Πληροφοριακού Δελτίου είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού (στο εξής οι “Εξαιρούμενες Χώρες”). Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο προώθηση αντιγράφων ή αντιτύπων του Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε σχετικού με την παρούσα Δημόσια Πρόταση εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες. Ως εκ τούτου, πρόσωπα τα οποία τυχόν αποκτήσουν το Πληροφοριακό Δελτίο ή έγγραφο σχετικό με αυτό ή και με τη Δημόσια Πρόταση θα πρέπει να ενημερωθούν προσηκόντως και να λάβουν υπόψη τους τέτοιους περιορισμούς. Ο Προτείνων δεν φέρει καμία ευθύνη για την παραβίαση των παραπάνω απαγορεύσεων από οποιοδήποτε πρόσωπο.

Εξαιτίας νομικών περιορισμών, η διάθεση, δημοσίευση ή διανομή του Πληροφοριακού Δελτίου σε περιοχές εκτός της Ελλάδος δύναται να υπόκειται σε περιορισμούς ή και να απαγορεύεται. Πρόσωπα που είναι υπήκοοι, κάτοικοι ή που διαμένουν σε οποιαδήποτε χώρα εκτός της Ελλάδος (στο εξής οι “Μέτοχοι εκτός Ελλάδας”) και που επιθυμούν να αναγνώσουν το Πληροφοριακό Δελτίο οφείλουν να πληροφορηθούν και να συμμορφωθούν με τους περιορισμούς αυτούς. Η λήψη του Πληροφοριακού Δελτίου δεν θα αποτελεί πρόσκληση ή πρόταση στις επικράτειες όπου η υποβολή της Δημόσιας Πρότασης υπόκειται σε περιορισμούς ή απαγορεύεται. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσβαση στο Πληροφοριακό Δελτίο θα θεωρείται ότι έγινε μόνο για πληροφοριακούς λόγους.

Αποδεχόμενοι να συνεχίσετε βεβαιώνετε ότι: (α) δεν είστε υπήκοος, κάτοικος ή έχοντες διαμονή ή χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο διαπολιτειακού ή εξωτερικού εμπορίου στις Εξαιρούμενες Χώρες, και (β) δε θα μεταδώσετε ή άλλως αποστείλετε το Πληροφοριακό Δελτίο σε οποιοδήποτε πρόσωπο στις Εξαιρούμενες Χώρες.

Η Τράπεζα Πειραιώς και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες δεν έχουν ελέγξει και δεν ευθύνονται και ούτε αποδέχονται ευθύνη για οποιαδήποτε πληροφορία σε οποιοδήποτε άλλο δικτυακό χώρο που συνδέεται σε αυτόν τον δικτυακό χώρο από τρίτο μέρος.»