ομιλος τραπεζας πειραιως

Αγαπημένα

Διαδικασία Τελευταίας Άσκησης των Παραστατικών Τίτλων Δικαιωμάτων Κτήσης Μετοχών (Warrants) και Διακανονισμού των Εντολών Συμμετοχής Δικαιούχων

Σε συνέχεια των από 01.07.2013, 02.07.2013, 03.12.2015 & 28.07.2017 ανακοινώσεων της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» (εφεξής η «Τράπεζα») αναφορικά με τους  όρους εισαγωγής και τα χαρακτηριστικά των Παραστατικών Τίτλων Δικαιωμάτων Κτήσης Μετοχών (εφεξής τα «Warrants») που εκδόθηκαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 3864/2010 και την Π.Υ.Σ. 38/9.11.2012, όπως έχει τροποποιηθεί με την Π.Υ.Σ. 43/2015, σε συνδυασμό με την Π.Υ.Σ. 6/2013 (εφεξής συνολικά οι «Π.Υ.Σ.»), η Τράπεζα ανακοινώνει ότι η ημερομηνία ένατης άσκησης είναι η  02.01.2018 (ημέρα Τ). Η 02.01.2018 είναι η τελευταία ημερομηνία άσκησης των Warrants και, βάσει των προβλεπόμενων στο Ν.3864/2010 και στις Π.Υ.Σ., τα Warrants που δεν θα έχουν ασκηθεί έως και την ημερομηνία αυτή θα παύσουν αυτοδικαίως να ισχύουν και θα ακυρωθούν από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας μετά την ημερομηνία διακανονισμού των εντολών συμμετοχής, την 05.01.2018 (Τ+3). Ημερομηνία έναρξης καταχώρησης εντολών συμμετοχής στην άσκηση ορίζεται η 22.12.2017 (ημέρα Τ-4). Ως τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των Warrants στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίζεται η 28.12.2017.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται αναλυτικά τα στοιχεία 9ης άσκησης, καθώς και τα στοιχεία της λήξης και ακύρωσης των Warrants.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ WARRANT

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΔΟΘΕΝΤΩΝ WARRANTS ΣΕ ΙΣΧΥ

843.637.022

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

02.07.2013 

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Τ-4)

22.12.2017

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ WARRANTS ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

28.12.2017

ΗΜ/ΝΙΑ 9ΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ / ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ WARRANTS (Τ)

02.01.2018

ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (SD = T+2)

04.01.2018

ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ KAI HM/NIA ΑΠΟΣΥΡΣΕΩΣ ΤΩΝ WARRANTS ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (SD+1)

05.01.2018

ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ 9ΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

€ 4.284,00

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ
(αριθμός μετοχών Τράπεζας Πειραιώς που αντιστοιχούν στην άσκηση ενός warrant)

0,00223788666978355


Διαδικασία Άσκησης των
Warrants

Διευκρινίζεται ότι οι Επενδυτές πρέπει να απευθυνθούν στο Χειριστή του Λογαριασμού τους, στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και να δώσουν τις εντολές άσκησης των Warrants από την  22.12.2017(ημέρα Τ-4) έως και την  02.01.2018 (ημέρα Τ). Η ποσότητα των προς άσκηση Warrants θα πρέπει να είναι ελεύθερα διαθέσιμη στο Λογαριασμό του Επενδυτή, ενώ με την καταχώριση της εντολής άσκησης από το Χειριστή στο Σ.Α.Τ. αυτή η ποσότητα δεσμεύεται για τους σκοπούς της διαδικασίας. Μια εντολή άσκησης Warrants δύναται να ακυρωθεί με εντολή που θα δώσει ο Επενδυτής στο Χειριστή του έως και την ημέρα Τ.

Πίστωση μετοχών

Ο διακανονισμός των εντολών άσκησης Warrants που καταχωρήθηκαν στο Σ.Α.Τ. έως και την ημέρα Τ, δηλαδή η πίστωση των μετοχών που αντιστοιχούν στην άσκηση έναντι του αναλογούντος καταβληθέντος τιμήματος (αριθμός Warrants επί Πολλαπλασιαστή επί Τιμή Μετοχής ένατης Άσκησης), θα γίνει την 04.01.2018 (ημέρα SD = T+2). Η πίστωση τυχόν κλασματικών μετοχών, κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 3 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου Αρ. 38/19.11.2012 (ΦΕΚ Α’ 223) και σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω, θα γίνει την 05.01.2018 (ημέρα SD+1).

Άσκηση με μία εντολή στον ίδιο Χειριστή

Ο αριθμός των μετοχών που αντιστοιχούν στην άσκηση των Warrants είναι το γινόμενο της ποσότητος των ασκηθέντων Warrants επί τον πολλαπλασιαστή, στρογγυλοποιημένο στον πλησιέστερο κατώτερο ακέραιο αριθμό, την αξία των οποίων καταβάλει ο κάτοχος των Warrants που ασκούνται, σύμφωνα με τις οδηγίες του Χειριστή.

Άσκηση με πολλαπλές εντολές στον ίδιο Χειριστή

Εφόσον υπάρχουν περισσότερες, της μίας, εντολές άσκησης για τον ίδιο κάτοχο Warrants στον ίδιο Χειριστή, τυχόν κλασματικές μετοχές αθροίζονται και στη συνέχεια στρογγυλοποιούνται στον πλησιέστερο κατώτερο ακέραιο αριθμό, την αξία των οποίων καταβάλει ο κάτοχος των Warrants που ασκούνται, σύμφωνα με τις οδηγίες του Χειριστή.

Άσκηση μέσω πολλών Χειριστών

Σε περίπτωση που ο Επενδυτής κατέχει και ασκήσει warrants μέσω περισσοτέρων του ενός Χειριστή, με μία ή πολλαπλές εντολές, τυχόν κλασματικές μετοχές που θα προκύψουν μετά την διαχείριση των κλασματικών αξιών ανά Χειριστή (σύμφωνα με τα ως άνω), αθροίζονται και στη συνέχεια στρογγυλοποιούνται στον πλησιέστερο κατώτερο ακέραιο αριθμό, την αξία των οποίων καταβάλει ο κάτοχος των Warrants που ασκούνται, σύμφωνα με τις οδηγίες του Χειριστή του κατόχου με το υψηλότερο ποσοστό ασκηθέντων Warrants.

Οι εντολές άσκησης Warrants των Επενδυτών προς τους Χειριστές τους, περιλαμβάνουν και τα κλασματικά υπόλοιπα που ενδεχομένως προκύψουν κατά τα ανωτέρω. Οι Επενδυτές υποχρεούνται, συνεπώς, να καταβάλουν στους Χειριστές τους την αξία και των επιπλέον μετοχών που τυχόν προκύψουν από κλασματικά υπόλοιπα. Για την καταβολή της αξίας των επιπλέον μετοχών οι δικαιούχοι θα ενημερώνονται από τον αρμόδιο Χειριστή τους, η δε πίστωσή τους θα πραγματοποιείται σε λογαριασμό των δικαιούχων στο Χειριστή στον οποίο κατέβαλαν την αξία τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Τράπεζας, Μητροπόλεως 9 (1ος Όροφος), 105 57, Αθήνα (τηλ. 210 – 37 39 301, 210 - 33 35 211, 210 - 32 88 737 και 210 – 33 35 039).Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2017Όλα τα αναγραφόμενα στοιχεία και πληροφορίες παρέχονται μόνο για σκοπούς πληροφορήσεως και την εκπλήρωση
  νόμιμης  υποχρεώσεως  της  Τράπεζας Πειραιώς και  σε  καμία  περίπτωση  δεν  συνιστούν  παροχή επενδυτικών συμβουλών ή πρόσκληση για επένδυση στις ως άνω αναφερόμενες κινητές αξίες

Ορισμένες  εκ  των πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα  και  αφορούν  τα Warrants,  βασίζονται στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που μπορεί να αλλάξει στο μέλλον. H Τράπεζα Πειραιώς δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε αλλαγές επέλθουν στο πλαίσιο που διέπει τα Warrants.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά για αγορά κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες  της Αμερικής,  την Αυστραλία,  τον Καναδά,  την Νότιο Αφρική  την  Ιαπωνία  ή  οιανδήποτε  άλλη  δικαιοδοσία, στην οποία η προσφορά αυτή θα ήταν παράνομη. Οι  κινητές αξίες δεν  επιτρέπεται  να προσφερθούν ή πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής χωρίς να λάβουν έγκριση σύμφωνα με τον αμερικανικό νόμο US Securities Act του 1933 (στο εξής το “Securities Act”), εκτός αν τύχουν εξαιρέσεως από αυτήν την έγκριση. Εκτός ορισμένων εξαιρέσεων, οι κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν δεν δύνανται να προσφερθούν ή να πωληθούν στην Αυστραλία, στον Καναδά, στη Νότια Αφρική, στην Ιαπωνία ή σε ή για λογαριασμό  ή προς  όφελος  οιουδήποτε  κατοίκου  ή πολίτη  της Αυστραλίας, Καναδά, Νότιας Αφρικής ή Ιαπωνίας.  Οι  κινητές  αξίες  που  αναφέρονται  στο  παρόν  δεν  έχουν  λάβει  έγκριση  σύμφωνα  με  το Securities Act  ή  σύμφωνα  με  τους  εφαρμοστέους  νόμους  της  Αυστραλίας,  του  Καναδά,  της  Νοτίου Αφρικής ή της Ιαπωνίας.