ομιλος τραπεζας πειραιως

Αγαπημένα

Οριστικά αποτελέσματα τελευταίας άσκησης Παραστατικών Τίτλων Δικαιωμάτων Κτήσης Μετοχών (Warrants) – 9η Άσκηση (02.01.2018)

Σε συνέχεια της από 20.12.2017 ανακοίνωσης της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (εφεξής η «Τράπεζα») αναφορικά με  τη διαδικασία της ένατης (9ης) άσκησης Παραστατικών Τίτλων Δικαιωμάτων Κτήσης Μετοχών (εφεξής τα «Warrants»), η Τράπεζα ανακοινώνει ότι μετά το διακανονισμό των εντολών άσκησης Warrants, περιλαμβανομένων των κλασματικών μετοχών, ασκήθηκαν συνολικά 7.136 Warrants επί μετοχών έκδοσης της Τράπεζας και κατοχής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.). Από την άσκηση των Warrants προέκυψαν 15 κοινές μετοχές, που αντιστοιχούν στο 0,0000034% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, και ανάλογη αύξηση των εν κυκλοφορία μετοχών (free float). Το αναλογούν ποσό, το οποίο καταβλήθηκε από τους ασκήσαντες τα Warrants προς το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ανέρχεται σε Ευρώ 64.260,00. 

Η 02.01.2018 ήταν η τελευταία ημερομηνία άσκησης των Warrants και, βάσει των προβλεπομένων στον Ν.3864/2010 και στην Π.Υ.Σ. 43/2015, η οποία τροποποίησε την Π.Υ.Σ. 38/2012, σε συνδυασμό με την Π.Υ.Σ. 6/2013, τα Warrants που δεν ασκήθηκαν έως και την ημερομηνία αυτή έχουν παύσει αυτοδικαίως να ισχύουν και ακυρώθηκαν από το Τ.Χ.Σ. την 05.01.2018.

Αριθμός Warrants προς ακύρωση 

843.629.886

Αριθμός λοιπών κοινών μετοχών ιδιοκτησίας Τ.Χ.Σ. / Ποσοστό επί του Συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου

115.375.400

26,42%

Αριθμός κοινών μετοχών ιδιοκτησίας Ιδιωτών Επενδυτών / Ποσοστό επί του Συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου

321.283.764

73,58%

Συνολικός αριθμός εν κυκλοφορία κοινών μετοχών / Ποσοστό επί του Συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου 

436.659.164

100,00%


Αθήνα, 05 Ιανουαρίου 2018

Όλα τα αναγραφόμενα στοιχεία και πληροφορίες παρέχονται μόνο για σκοπούς πληροφορήσεως και την εκπλήρωση  νόμιμης  υποχρεώσεως  της  Τράπεζας Πειραιώς και  σε  καμία  περίπτωση  δεν  συνιστούν  παροχή επενδυτικών συμβουλών ή πρόσκληση για επένδυση στις ως άνω αναφερόμενες κινητές αξίες.

Ορισμένες  εκ  των πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα  και  αφορούν  τα Warrants,  βασίζονται στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που μπορεί να αλλάξει στο μέλλον. H Τράπεζα Πειραιώς δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε αλλαγές επέλθουν στο πλαίσιο που διέπει τα Warrants.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά για αγορά κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες  της Αμερικής,  την Αυστραλία,  τον Καναδά,  την Νότιο Αφρική  την  Ιαπωνία  ή  οιανδήποτε  άλλη  δικαιοδοσία, στην οποία η προσφορά αυτή θα ήταν παράνομη. Οι  κινητές αξίες δεν  επιτρέπεται  να προσφερθούν ή πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής χωρίς να λάβουν έγκριση σύμφωνα με τον αμερικανικό νόμο US Securities Act του 1933 (στο εξής το “Securities Act”), εκτός αν τύχουν εξαιρέσεως από αυτήν την έγκριση. Εκτός ορισμένων εξαιρέσεων, οι κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν δεν δύνανται να προσφερθούν ή να πωληθούν στην Αυστραλία, στον Καναδά, στη Νότια Αφρική, στην Ιαπωνία ή σε ή για λογαριασμό  ή προς  όφελος  οιουδήποτε  κατοίκου  ή πολίτη  της Αυστραλίας, Καναδά, Νότιας Αφρικής ή Ιαπωνίας.  Οι  κινητές  αξίες  που  αναφέρονται  στο  παρόν  δεν  έχουν  λάβει  έγκριση  σύμφωνα  με  το Securities Act  ή  σύμφωνα  με  τους  εφαρμοστέους  νόμους  της  Αυστραλίας,  του  Καναδά,  της  Νοτίου Αφρικής ή της Ιαπωνίας.