ομιλος τραπεζας πειραιως

Αγαπημένα

«CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» – Ενημερωτικό Δελτίο Δημόσιας Προσφοράς Ομολογιών

Σημαντική Γνωστοποίηση

Το Ενημερωτικό Δελτίο που αφορά i) στη δημόσια προσφορά (εφεξής η «Δημόσια Προσφορά») κοινών ανωνύμων ομολογιών (εφεξής οι «Ομολογίες»), εκδοθεισών σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 και το Ν. 3156/2003, όπως ισχύουν, από την εταιρεία με την επωνυμία «CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» (η «Εταιρεία»), σύμφωνα με το Πρόγραμμα ΚΟΔ (εφεξής η «Έκδοση»), και ii) στην εισαγωγή των Ομολογιών προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών και οι λοιπές πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω εταιρεία που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα αφορούν στη Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα, έχουν συνταχθεί σύμφωνα µε την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, ενώ το Ενημερωτικό Δελτίο έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως ισχύει.

Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό στις ιστοσελίδες της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. - Χρηματιστήριο Αθηνών» (athexgroup.gr/el/web/guest/companies-new-listings), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia), της Εταιρείας (https://www.coralenergy.gr/%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/), των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων της Δημόσιας Προσφοράς, ήτοι της ALPHA BANK Α.Ε.» (http://www.alpha.gr/page/default.asp?id=5224&la=1) της «ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» (www.nbgsecurities.com), των Κυρίων Αναδόχων της Δημόσιας Προσφοράς ήτοι της «Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.» (https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika-deltia/enimerotika-deltia-sumboulos-anadoxos-trapeza-eurobank-ergasias-ae) και της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» (http://www.piraeusbankgroup.com/coral) και των Αναδόχων, ήτοι της «Beta Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.ΕΥ.» (http://www.betasecurities.com/doc_download/Coral_Corporate_Bond_prospectus.pdf), της «Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε.» (http://www.ibg.gr/enimerotika-kai-pliroforiaka-deltia), της «Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (http://www.euroxx.gr/gr/content/article/coral), της «Κύκλος Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ» (http://www.cyclos.gr/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%B1.aspx) και της «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ» (http://www.pantelakis.gr/Pantelakis/services/coral)

Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο, εφόσον ζητηθεί από τον επενδυτή, σε έντυπη μορφή δωρεάν στα γραφεία της Εταιρείας, του Συμβούλου Έκδοσης και στο δίκτυο των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, των Κυρίων Αναδόχων και των Αναδόχων κατά τη διάρκεια της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς. Κάθε νέο σημαντικό στοιχείο, ουσιώδης ανακρίβεια ή ουσιώδες σφάλμα σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, που μπορεί να επηρεάσει την αξιολόγηση των Ομολογιών της Εταιρείας και ανακύπτει ή διαπιστώνεται κατά το χρόνο που μεσολαβεί από την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου έως τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς ή την έναρξη της διαπραγμάτευσης των Ομολογιών της Εταιρείας στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χ.Α. θα αναφέρεται σε Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου, το οποίο θα δημοσιευθεί με τα ίδια ως άνω μέσα.

Η διανομή των εγγράφων ή άλλων πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να περιορίζεται από το νόμο σε ορισμένα κράτη. Η παρούσα ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση προσφορά για πώληση ή πρόσκληση για απόκτηση αξιών σε οποιοδήποτε κράτος, στο οποίο μια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία του.

Περαιτέρω, οι Ομολογίες που περιγράφονται στο Ενημερωτικό Δελτίο δεν έχουν καταχωρηθεί και δεν θα καταχωρηθούν, σύμφωνα µε τη σχετική νομοθεσία κινητών αξιών, σε οποιοδήποτε κράτος πλην της Ελλάδας και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να πωληθούν σε οποιοδήποτε άλλο κράτος, αν η εν λόγω προσφορά ή πώληση δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία του. Τέλος, επενδυτές εκτός Ελλάδας ή επενδυτές οι οποίοι υπόκεινται στη σχετική νομοθεσία και στη δικαιοδοσία άλλων κρατών ενδέχεται να απαγορεύεται να ασκήσουν δικαιώματα απορρέοντα από τις Ομολογίες, ακόμα και εάν µε οποιοδήποτε τρόπο συμμετάσχουν στη Δημόσια Προσφορά, η οποία απευθύνεται µόνο στην ελληνική αγορά και λαμβάνει χώρα µόνο σύμφωνα µε το ελληνικό δίκαιο.

Εάν βλέπετε αυτήν την ιστοσελίδα από τις Η.Π.Α., Καναδά, Νότια Αφρική, Αυστραλία, Ιαπωνία ή/και οποιοδήποτε άλλο κράτος πλην της Ελλάδας, όπου η εν λόγω προσφορά ή πώληση δεν επιτρέπεται από την οικεία ισχύουσα νομοθεσία, παρακαλούμε να εγκαταλείψετε την ιστοσελίδα.

Ενημερωτικό Δελτίο «CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» (pdf)
Coral A.E. Ανακοίνωση Πρόσκληση με Εύρος Απόδοσης

Aνακοίνωση (pdf)Ανακοίνωση σχετικά με την Αγορά Στόχο για τις Ομολογίες Έκδοσης CORAL A.E, οι οποίες θα εισαχθούν προς Διαπραγμάτευση στο Χ.Α.

Oι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι για τη Δημόσια Προσφορά των Ομολογιών της «CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» με έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως €90 εκατ., ήτοι η «ALPHA BANK Α.Ε.» και η «Εθνική Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.», κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 παρ. 3 του νόμου 4514/2018, σχετικά με τις υποχρεώσεις παρακολούθησης των προϊόντων και του άρθρου 9 της απόφασης 1/808/7.02.2018 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνουν ότι έχουν προβεί σε αξιολόγηση της αγοράς-στόχου των Ομολογιών ως εξής : (i) Η αγορά-στόχος των Ομολογιών καταλαμβάνει: επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους επαγγελματίες πελάτες και ιδιώτες πελάτες, όπως ορίζονται στο ν. 4514/2018 όπως ισχύει, τουλάχιστον με βασική γνώση και εμπειρία σε επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες, περιορισμένη δυνατότητα να υποστούν ζημίες επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου, χαμηλή ανοχή στον κίνδυνο, με ενδεδειγμένο χρονικό ορίζοντα έως πέντε (5) έτη (ήτοι μέχρι τη λήξη των Ομολογιών) και επενδυτικό σκοπό τη διατήρηση του επενδεδυμένου κεφαλαίου ή το εισόδημα ή/και την ανάπτυξη του κεφαλαίου. (ii) Όλα τα δίκτυα διανομής των Ομολογιών (ήτοι επενδυτική υπηρεσία παροχής επενδυτικής συμβουλής, διαχείρισης χαρτοφυλακίου, λήψης/διαβίβασης εντολής και εκτέλεσης εντολής) θεωρούνται κατάλληλα για πελάτες της αγοράς στόχου.

Aνακοίνωση (pdf)