ομιλος τραπεζας πειραιως

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Tράπεζας Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς γνωστοποιεί ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της που πραγματοποιήθηκε στις 28.06.2019 και ώρα 10:00, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία» (αίθουσα «Grand Ballroom») παρέστησαν, συνολικά, είτε αυτοπροσώπως είτε διά αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπούντες 255.203.198 μετοχές, ήτοι ποσοστό 58,44% επί συνόλου 436.659.164 μετοχών.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

  1. Ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση (Τράπεζας και Ομίλου) της εταιρικής χρήσης 01.01.2018-31.12.2018 στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή και αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο.

  2. Ενέκρινε τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.01.2018-31.12.2018, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2018-31.12.2018, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

  3. Διόρισε ως ορκωτό ελεγκτή (τακτικό και αναπληρωματικό) για τον τακτικό έλεγχο για την εταιρική χρήση 01.01.2019-31.12.2019 την ελεγκτική εταιρία Deloitte.

  4. Ενέκρινε την Πολιτική Αποδοχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.

  5. Ενέκρινε τις αμοιβές για το έτος 2018 και προενέκρινε την καταβολή αμοιβών για το έτος 2019 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

  6. Ενέκρινε την παροχή άδειας, κατ’ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Τράπεζας να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της Τράπεζας.

  7. Ενέκρινε την προσαρμογή του Καταστατικού της Τράπεζας στις διατάξεις του Ν. 4548/2018, κατά το άρθρο 183 παρ. 1 του ανωτέρω Νόμου.
     
  8. Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 2 (Σκοπός) του Καταστατικού της Τράπεζας.


Aθήνα, 28 Ιουνίου 2019