ομιλος τραπεζας πειραιως

Δημόσια Προσφορά Μετοχών της εταιρίας «TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» - Ενημερωτικό Δελτίο

Σημαντική Γνωστοποίηση

Το Ενημερωτικό Δελτίο που αφορά i) στη δημόσια προσφορά (εφεξής η «Δημόσια Προσφορά») νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών (εφεξής οι «Μετοχές»), της εταιρείας με την επωνυμία «TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» (η «Εταιρεία»), που θα προκύψουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μετρητά και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σύμφωνα με την από 09.05.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (εφεξής η «Αύξηση»), και ii) στην εισαγωγή των Μετοχών προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξίων του Χρηματιστηρίου Αθηνών και οι λοιπές πληροφορίες σχετικά με την «TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα αφορούν στη Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα, έχουν συνταχθεί σύμφωνα µε την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, ενώ το Ενημερωτικό Δελτίο έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως ισχύει.

Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.helex.gr, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς www.hcmc.gr, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας https://trastor.gr/investors/prospectus/ και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συμβούλου Έκδοσης «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» https://www.piraeusbankgroup.com/trastor.

Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, και σε έντυπη μορφή δωρεάν, εφόσον ζητηθεί στα γραφεία της Εταιρείας κατά τη διάρκεια άσκησης του δικαιώματος προτίμησης.

Κάθε νέο σημαντικό στοιχείο, ουσιώδης ανακρίβεια ή ουσιώδες σφάλμα σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, που μπορεί να επηρεάσει την αξιολόγηση των Μετοχών της Εταιρείας και ανακύπτει ή διαπιστώνεται κατά το χρόνο που μεσολαβεί από την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου έως τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς ή την έναρξη της διαπραγμάτευσης των Μετοχών της Εταιρείας στην Αγορά Αξιών του του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα αναφέρεται σε Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου, το οποίο θα δημοσιευθεί με τα ίδια ως άνω μέσα.

Η διανομή των εγγράφων ή άλλων πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να περιορίζεται από το νόμο σε ορισμένα κράτη. Η παρούσα ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση προσφορά για πώληση ή πρόσκληση για απόκτηση αξιών σε οποιοδήποτε κράτος, στο οποίο μια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία του.

Περαιτέρω, οι Μετοχές που περιγράφονται στο Ενημερωτικό Δελτίο δεν έχουν καταχωρηθεί και δεν θα καταχωρηθούν, σύμφωνα µε τη σχετική νομοθεσία κινητών αξιών, σε οποιοδήποτε κράτος πλην της Ελλάδας και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να πωληθούν σε οποιοδήποτε άλλο κράτος, αν η εν λόγω προσφορά ή πώληση δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία του. Τέλος, επενδυτές εκτός Ελλάδας ή επενδυτές οι οποίοι υπόκεινται στη σχετική νομοθεσία και στη δικαιοδοσία άλλων κρατών ενδέχεται να απαγορεύεται να ασκήσουν δικαιώματα απορρέοντα από τις Μετοχές, ακόμα και εάν µε οποιοδήποτε τρόπο συμμετάσχουν στη Δημόσια Προσφορά, η οποία απευθύνεται µόνο στην ελληνική αγορά και λαμβάνει χώρα µόνο σύμφωνα µε το ελληνικό δίκαιο.

Εάν βλέπετε αυτήν την ιστοσελίδα από τις Η.Π.Α., Καναδά, Νότια Αφρική, Αυστραλία, Ιαπωνία ή/και οποιοδήποτε άλλο κράτος πλην της Ελλάδας, όπου η εν λόγω προσφορά ή πώληση δεν επιτρέπεται από την οικεία ισχύουσα νομοθεσία, παρακαλούμε να εγκαταλείψετε την ιστοσελίδα.

Ενημερωτικό Δελτίο «TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» (pdf)

Ανακοίνωση Σχετικά με την Αγορά Στόχο για τα Δικαιώματα Προτίμησης και τις Νέες Κοινές Ονομαστικές Μετοχές της TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ που θα Εισαχθούν Προς Διαπραγμάτευση στο Χ.Α.

O Σύμβουλος Έκδοσης «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.», κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 παρ. 3 του νόμου 4514/2018, σχετικά με τις υποχρεώσεις παρακολούθησης των προϊόντων και του άρθρου 8 της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος υπ’ αριθμ. 147/27.07.2018, ανακοινώνει ότι, σε συνεργασία με την εκδότρια εταιρία TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (η «Εκδότρια»), έχει προβεί σε αξιολόγηση της αγοράς-στόχου των δικαιωμάτων προτίμησης (τα «Δικαιώματα Προτίμησης») και των νέων μετοχών (οι «Νέες Μετοχές») που θα προκύψουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εκδότριας, με καταβολή μετρητών υπέρ παλαιών μετόχων, που αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 09.05.2019 ως εξής:

(i)  (i) Η αγορά-στόχος των Δικαιωμάτων Προτίμησης και των Νέων Μετοχών καταλαμβάνει: επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους επαγγελματίες πελάτες και ιδιώτες πελάτες, όπως ορίζονται στο Ν 4514/2018 όπως ισχύει, με τουλάχιστον βασική γνώση για τις Νέες Μετοχές και ενημερωμένους ή έμπειρους σε επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες για τα Δικαιώματα Προτίμησης, με τουλάχιστον μέτρια ανοχή στον κίνδυνο αναφορικά με τις Νέες Μετοχές και μεγάλη ανοχή στον κίνδυνο για τα Δικαιώματα Προτίμησης, ανεξαρτήτως χρονικού ορίζοντα και με επενδυτικό σκοπό την ανάπτυξη του κεφαλαίου ή αντιστάθμιση κινδύνου.

(ii)  (ii) Όλα τα δίκτυα διανομής των δικαιωμάτων προτίμησης και των νέων μετοχών (ήτοι επενδυτική υπηρεσία παροχής επενδυτικής συμβουλής, διαχείρισης χαρτοφυλακίου, λήψης/διαβίβασης εντολής και εκτέλεσης εντολής) θεωρούνται κατάλληλα για πελάτες της αγοράς στόχου.


Aνακοίνωση (pdf)