ομιλος τραπεζας πειραιως

Πειραιώς Πρακτορειακή – Έκθεση Διαπίστωσης της Λογιστικής Αξίας

Έκθεση Διαπίστωσης της Λογιστικής Αξίας των Περιουσιακών Στοιχείων της Διασπώμενης Εταιρίας με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 30 Ιουνίου 2019.

Αθήνα, 15 Μαΐου 2020