ομιλος τραπεζας πειραιως

Διάθεση εγγράφων στους μετόχους

H Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 4601/2019, από σήμερα, 07/10/2020, τα κατωτέρω έγγραφα είναι στη διάθεση των μετόχων της στην ιστοσελίδα της https://www.piraeusbankgroup.com/el/investors/share/transformation-plan καθώς και στην έδρα της Τράπεζας στην Αθήνα, Αμερικής 4:

i. το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης της Τράπεζας, 

ii. ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου κλάδου της 31.07.2020, 

iii. οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι Εκθέσεις Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου των τριών (3) τελευταίων χρήσεων της Τράπεζας Πειραιώς, iv. η Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30ή Ιουνίου 2020, 

v. η επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας προς τους μετόχους της Τράπεζας, σχετικά με τη διάσπαση με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας και εισφορά του σε νέα τραπεζική εταιρεία. 

vi. η έκθεση επί του ισολογισμού μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου κλάδου για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του αποσχιζόμενου κλάδου κατά την 31.07.2020 καθώς και για το Σχέδιο Διάσπασης, η οποία διενεργήθηκε από τον ορκωτό ελεγκτή κ. Δημήτριο Σούρμπη (A.M. ΣΟΕΛ 16891) της ελεγκτικής εταιρείας PriceWaterhouseCoopers Auditing Company S.A.

Η ολοκλήρωση της Διάσπασης τελεί υπό την αίρεση της κατά τον Νόμο απαιτούμενης έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας, καθώς και της λήψης όλων των αναγκαίων εγκρίσεων και αδειών από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Η Τράπεζα Πειραιώς θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την εξέλιξη της διαδικασίας της Διάσπασης, σε συμμόρφωση με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Αθήνα, 07/10/2020